Wereldgebedsdagviering op zondag 5 maart 2017 in de Nicolaaskerk in Hantum

Wereldgebedsdagviering op zondag 5 maart 2017 in de Nicolaaskerk in Hantum
Het Nederlands comité heeft gekozen voor de volgende projecten in 2017:
Stichting Velo Velo: Ondersteunt , middels kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen die de wil en de capaciteiten hebben om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen en wil door middel van projecten ook mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en dit niet zelf kunnen bekostigen. Zij zorgen er ook voor dat onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen betaald wordt.

Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken ( Noord Holland) hulp bij onderwijs en sociale integratie verleend aan kleinschalige, sociaal-maatschappelijke projecten in de Fillipijnen. Die hulp richt zich op de ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg van de inheemse bevolking in de plattelandsdorpen. Het gaat in de projecten altijd om mensen die ver onder de armoedegrens leven en die qua ontwikkeling nog een hele stap te maken hebben.

Bethany Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in het bijzonder in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen alternatieve, tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik. Het huis is geschikt voor 20 meisjes die er gebruik kunnen maken van voorzieningen die hen helpen bij hun resocialisatie op allerlei gebied, ook krijgen zij er juridische hulp.

Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer te lezen over de gekozen projecten.
Tijdens de dienst is de eerste collecte voor deze projecten en de tweede collecte voor de onkosten van de liturgieboekjes.
U wordt van harte uitgenodigd om deze wereldgebedsdienst mee te maken, ook bij ons in de 4-H dorpen, m.m.v. Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard en verschillende mensen.

Namens het plaatselijk comité WGD,  Wietske v.d. Woude en Marieke Postma
 
terug